सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:25 PDF icon ward 10.pdf
वडा नं. ९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:25 PDF icon ward 9.pdf
वडा नं. ८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:24 PDF icon ward 8.pdf
वडा नं. ७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:24 PDF icon ward 7.pdf
वडा नं. ६ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:23 PDF icon Notice
वडा नं. ५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:22 PDF icon Notice
वडा नं. ४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:22 PDF icon ward 4.pdf
वडा नं. ३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:22 PDF icon ssd
वडा नं. २ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:21 PDF icon ssd
वडा नं. १ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 09:20 PDF icon ssd