कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि मनराशिसवा न.पा. ले हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेको ।